-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Beč u martu

Rezervacija

Beč u martu / Beč

 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč autobusom
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč autobusom
 • Putovanje u Beč autobusom
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč autobusom
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč 2018
 • Putovanje u Beč
 • Putovanje u Beč autobusom
 • Putovanje u Beč autobusom

Putovanje u Beč

Mocart, valcer, bečka šnicla i sacher torta

Putovanje u Beč Autobusom iz Niša – 4 dana, polazak u četvrtak 22.03, povratak u ponedeljak, 26.03.2018.

Dan 1 četvrtak 22.03./Niš -Beograd – Beč
Polazak iz Niša u večernjim satima, po dogovoru. Noćna vožnja kroz Mađarsku, Austriju do Beča.

Dan 2  petak 23.03./ Beč
Dolazak u tržni centar Parndorf, koji je veoma poznat u Evropi po radnjama najpoznatijih svetskih robnih marki (ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka…). Slobodno vreme za kupovinu. Nastavak puta ka Beču. Smeštaj u hotel. Odmor i slobodno vreme za individualne aktivnosti ili šoping u obližnjem tržnom centru. U ranim večernjim satima fakulatativno panoramsko razgledanje znamenitosti Beča iz autobusa u pratnji vodiča (oko 45 minuta): Ring, Opera, kraljevski dvor Hofburg, Parlament i Burgteatar. Odlazak do Dunavskog tornja (ulaznica oko 6€). Pauza za razgledanje očaravajuće panorame Beča, kao i uživanje u dezertima restoran- poslastičarnice na vrhu tornja. Povratak u hotel. Noćenje.

Dan 3 subota 24.03/ Beč
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativno panoramsko razgledanje grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, Jevrejska četvrt, zabavni park Prater, novi deo grada Uno-city… i šetnja kroz prvi becirk – Steranova katedrala, Stefanov trg i Kartner ulica. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

Dan 4 nedelja 25.03/ Beč – Niš
Doručak. Napuštanje hotela. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun – letnje rezidencije Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija i odaja i šetnja prelepim parkom. U večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Srbiji.

Dan 5 ponedeljak 26.03
Očekivan dolazak u Srbiju na mesto polaska u jutarnjim časovima (u zavisnosti od uslova na putu). Kraj usluga

Promo cena aranžmana do 15.02.2018.

99.99

Redovna cena aranžmana od 15.02.2018.

109.99

Aranžman obuhvata:

 • prevoz modernim turističkim autobusom na navedenoj relaciji Niš –Beč– Niš
 • smeštaj na bazi noćenja sa doručkom u hotelu u Beču sa min. 3***, dva (2) noćenja u 1/2 ili 1/2+1 sobama,
 • usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
 • usluge kompletne turističke organizacije puta, organizaciju fakultativnih aktivnosti

 

Aranžman ne obuhvata:

 • individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
 • obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje (doplata po cenovniku osiguravajuće kompanije)
 • ostale usluge ovim programom ne pomenute, kao i angažman organizatora, vodiča, vozila van programom predviđenog
 • troškove fakulatativnih izleta (city tour Beč-15€, Šenbrun 25€, večera 25€)

Način plaćanja:sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim, kreditnim karticama, čekovima građana, kao i na 3,6, ili 12 rata potrošačkim kreditom bez kamate (u agenciji odobrenje u roku od 30 min).

Dinamika plaćanja aranžmana do polaska i na rate:
Plaćanje na rate do polaska: Prilikom prijave za aranžman – 30% na ime rezervacije, ostatak od 70% aranžmana u dve rate do 10 dana pre puta. Sva plaćanja moraju biti okančana najkasnije 10 dana pre polaska, u protivnom agencija će smatrati da klijent/klijenti odustaju od aranžmana, i to tretirati kao otkaz od strane putnika..

Plaćanje na rate do maja: prilikom rezervacije uplaćuje se 30%, ostatak od 30% aranžmana do 10 dana pre puta, a ostatak (40%) na 2 jednake dvomesečne rate, koje dospevaju na naplatu do kraja aprila i maja. Klijent koji bira odloženo plaćanje obavezan je da dostavi garanciju plaćanja za oktobarsku i novembarsku ratu (čekovi ili adm.zabrana) najviše 5 dana nakon rezervacije. U protivnom, organizator će smatrati da je izaban način plaćanja „do polaska“ i preostale uplate čekova prihvatati samo kao odmah naplative.
Doplata za posebne usluge (1/1 soba-70%, posebna vrsta sobe u hotelu ili vili,i slično), vrši se uz prethodnu potvrdu upita hotelu.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • Ime hotela u Beču biće definitivno poznato najkasnije 7 dana pre
 • Predviđeni hoteli za smeštaj grupe po ovom programu su:
 • Organizator smeštaj može izvršiti u ovim ili po kvalitetu i lokaciji sličnim hotelima, u slučaju prebukiranosti gore
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama u hotelu, jer to zavisi od recepcije smeštajnog
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj)

NAPOMENE  U  FAKULTATIVNIH AKTIVNOSTI:

 • minimum za realizaciju fakultativnih aktivnosti je 30 Za manji broj, organizator može ponuditi korigovanu cenu.
 • cena fakultativnih izleta uključuje komplet organizaciju, stručnog vodiča, prevoz autobusom, obezbeđen ulaz na
 • plaćanje fakultativnih izleta je u inostranstvu, inopartneru u eurima.

OPIS  FAKULATIVNIH IZLETA:

Rezervacija fakultativnih izleta je moguća tokom isplate aranžmana, plaćanje se vrši inopartneru u inostranstvu. Minimum za realizaciju izleta je 30 prijavljneih putnika. Fakultativni izleti su organizovani u saradnji organizatora i inopartnera.

Napominjemo da su cene promenjive (!) , i zavise od brojnog stanja, radnog/neradnog dana itd. Uključuju usluge organizacije inopartnera, angažovanje prevoza, vodiča.

U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za fakultativni izlet , organizator će radi ekonomičnosti, izlet organizovati javnim gradskim odnosno međugradskim prevozom (autobus ili voz), i sa novom cenom upoznati zainteresovane putnike, koji nisu u obavezi i da je prihvate.

Cena fakultativnog izeta obuhvata prevoz, usluge vodiča, organizaciju. Ne obuhvata ulaznice već panoramsko razgledanje znamenitosti (spolja). Cene fakultativnih izleta su sledeće: city tour Beč-15€, Šenbrun 25€, večera 25€

OPŠTE NAPOMENE:

 • * Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • * Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina ..) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • * Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • * Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, štrajk, vremenske nepogode… i )
 • * Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • * Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u EU,
 • * Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU, i u tom slučaju će ovo tretirati kao otkaz aranžmana
 • * Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže  putovanje najkasanije 5 dana pre

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2018 od 25.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.254. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 • WiFi
 • Klima

Beč Jesenj Putovanje 2017 Halo Travel

Putovanje u Beč je nešto što bi svako trebao sebi da priušti. Beč je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije. Grad leži na Dunavu u najistočnijem delu Austrije nedaleko od granice sa Slovačkom, Mađarskom i Češkom, na raskršću putnih pravaca sever-jug, povezujući Baltik sa Jadranom, i zapad-istok, povezujući zapadnu Evropu sa Balkanom i dalje Azijom. Istorija Beča počinje pre oko 4 milenijuma čime se područje grada svrstava među najstarije ljudske naseobine na svetu.