-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Istanbul Sretenje

Rezervacija

Istanbul Sretenje / Istanbul

 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje
 • Putovanje Istanbul Sretenje

ISTANBUL

SRETENJE

5 dana – polazak 14.02.2018., povratak 18.02.2018.

DAN 1. sreda 14/02 Beograd – Niš – Istanbul
Polazak  iz   Beograda  oko   17:00h,  iz  Niša  u  20:30h  (parking  kod  Hipermarketa  Tempo).  Vožnja  sa  usputnim
zadržavanjima zbog graničnih formalnosti, odmora i osveženja po potrebi…

DAN 2. četvrtak 15/02 Istanbul
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel (ukoliko nije moguć smeštaj odmah po dolasku – organizovaće se panoramsko razgledanje pa potom smeštaj u hotel). Kraći odmor. CITY TOUR panoramsko razgledanje Istanbula (ULAZI U CENU) sa stručnim vodičem (oko 2.5h): Valensov akvadukt, obilazak Vizantijske zaostavštine u Istanbulu, Zlatni rog, most Galata, moderni kvartovi Bejoglu i Taksim,….Slobodno vreme za individualni
obilazak, šoping, ispijanje turskog čaja ili kafe uz nargile…. Noćenje.

DAN 3. petak 16/02 Istanbul
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak grada od 09h – praktično nazvan ISTANBUL PLUS: obilazak Aja Sofije i Plave Džamije. Pauza za osveženje u centru grada. Nastavak razgledanje: TOP KAPI palata. Slobodno popodne u centru grada. Individualni povratak u hotel. Kraći odmor. Uveče fakultativni odlazak na tursko veče. Noćenje.

DAN 4. subota 17/02 Istanbul
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet: Dolmabahče Palata (rezidencija otomanskih sultana). Nakon obilaska palate krećemo ka delu grada odakle kreće fakultativno krstarenje Bosforom. Nezaboravni doživljaj koji u potpunosti dočarava svu veličanstvenost Istanbula, jer se mnoge građevine najbolje vide sa mora; vožnja između dva kontinenta verovatno najvažnijim moreuzom sveta. Uz krstarenje uključena je i poseta Carigradskoj patrijaršiji, jednom od najvećih centara pravoslavnog hrišćanstva. Slobodno popodne. Polazak za Srbiju u 16h. Vožnja uz usputne pauze radi odmora, osveženja i graničnih formalnosti….

DAN 5. nedelja 18/02 Istanbul – Niš – Beograd
Dolazak u Niš u jutarnjim satima, Beograd u prepodnevnim časovima. Kraj programa.

Promo cena aranžmana do 20.01.2018.

79€

Redovna cena aranžmana nakon 20.01.2018.

89€

*Doplata za polazak iz Beograda 10€ po osobi.

U cenu ulazi: 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni/švedski sto) u hotelima sa 3***u Istanbulu, Laleli/Aksaraj (1/2 i 1/2+1 sobama, TWC), prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusima (AC, TV), usluge vodiča i pratioca grupe, razgledanja po programu.
U cenu NE ulazi: ulaznice za lokalitete, obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje (7€ do 70 g starosti; Deca do 18g 4€; Preko 70 g – 1600 DIN), fakultativni program, individualni i ekstra hotelski troškovi.
Popust deca do 12g: (u pratnji 2 odrasle osobe) je 30% na cenu aranžmana.
Doplate: za 1/1 sobu: + 80% od cene aranžmana,
Za polaske iz Beograda – doplata 10€ po osobi

Cene fakultativnih izleta (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):
Istanbul Plus (Aja Sofija + Plava Dţamija) –20€,
Istanbul Plus (Top Kapi) – 20€,
Dolmabahče palata – 35€,
Tursko veče – 30€,
Krstarenje Bosforom+obilazak Patrijaršije  – 20€
*fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznice, organizacije…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobdonih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti.

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.
Plaćanje do polaska: prilikom rezervacije uplata od 20€, ostatak aranžmana u dve jednake mesečne rate, najkasnije 14 dana pre polaska.
Odloţeno plaćanje: prilikom rezervacije uplata od 20€, ostatak aranžmana se raspoređuje u 3 rate po 20€ u mesecima decembar, januar, februar, mart.
Za rate koje dospevaju na naplatu posle puta obavezno je deponovati čekove građana kao garancija plaćanja ili overenu administrativnu zabrtanu na platu
NAJKASNIJE 5 dana nakon rezervacije aranžmana.
Ukoliko klijent nije deponovao čekove/adm. zabranu nakon 5 dana od rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI odloženog plaćanja.

Opis i lokacija hotela:
Smeštaj je u Istanbulu u hotelima sa 3*, Laleli/Aksaraj. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Usluga noćenje sa doručkom (buffet).
Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom: hotel Babilhotel Fuar 3*.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj….)
 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs, ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranićne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju.
Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba
da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0142/2016 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051440 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŢELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.254 od 12.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

 • WiFi
 • Recepcija na ulazu

Istanbul Putovanje 2017

Istanbul- najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centar.