-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Krstovdan u Moskvi

Rezervacija

Krstovdan u Moskvi / Moskva

 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva
 • Putovanje Moskva

KRSTOVDAN U MOSKVI

4 dana, polupansion, polazak u nedelju, 24.septembra.2017.

 

DAN 1. nedelja, 24.09.
Okupljanje grupe na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, dva časa pre poletanja. Prijava za let, carinske,granične formalnosti.  Let za Moskvu u 23.40h kompanijom AirSerbia…

DAN 2. ponedeljak, 25.09., MOSKVA
..sletanje u prestonicu Rusije u jutarnjim časovima, ukrcavanje u autobus. Panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, pauza za doručak….nastavak razgledanja Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet “Lomonosov”, Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Transfer do hotela. Smeštaj. Odmor. Slobodno vreme ili fakultataivni večerenji obilazak Moskovskog metroa sa vodičem- nekih od najlepših metro stanica, dekorisane skulpturama, mozaicima, pozlaćenim floralnim ornamentima…..Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 3. utorak, 26.09. MOSKVA
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet Kremlj, najstariji deo i istorijski centar Moskve, neponovljiv po lepoti arhitekturno-umetnički kompleks. Obilazak teritorije, Uspenske i Arhangelske crkve, Car zvono, Car top i Oružana palata, riznica carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom Unesko-a. Uveče spektakl: fakultativni odlazak na koncert Crkveno pevačkog društva Branko iz Srbije u Konzervatorij Čajkovski. Povratak u hotel. Večera.Noćenje.

DAN 4. sreda, 27.09. KRSTOVDAN U MOSKVI
Doručak (ili doručak za poneti). Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog Patrijarha. Obilazak Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture(minimum za realizaciju 30 putnika). Slobodno popodne u Moskvi. Individualni povratak u hotel. Večera. Večernja fakultativni izlet „Krstarenje- Moskva sa reke“ – vožnja brod-restoranom. Povratak u hotel. Noćenje.

DAN 5. četvrtak, 28.09. MOSKVA
Doručak. Slobodno vreme. Fakultativni program: Poseta muzeju Panorama Borodinske bitke, posvećen ratu sa Napoleonom 1812. g. Glavni eksponat muzeja je panorama, ogromno slikano platno dimenzije 115x15m, koje visi u zatvorenom krugu i pretstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju. Muzej je, posle renoviranja, nedavno otvoren povodom obeležavanja jubilarne godišnjice, 200 godina od Borodinske bitke. Slobodno vreme u Moskvi.
Transfer do aerodroma u večernjim časovima. Prijava za let, pasoške i carinske regulative. Let za Beograd u 21.55h. Sletanje u Beograd u 23.50h. Kraj programa.

Promo cena aranžmana

269€

Aranžman je plativ na 4 mesečnih rata, do kraja 2017.godine


Aranžman (dinarski + devizni deo) obuhvata:

* Avioprevoz (Beograd –Moskva – Beograd), kompanijom AirSerbia,
* smeštaj u hotelu sa 3*** u hotelu Gama na bazi polupansiona, u 1/2 sobama ili 1/2 sa pom.krevetom,
* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,
* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
* transfer aerodrom – hotel- aerodrom, autobusom ili miniuatobusom turističke klase, po programu,
* organizovano razgledanje Moskve sa stručnim vodičem,
* organizovanje programskih izleta tokom boravka

Aranžman ne obuhvata:
* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
* aerodromske takse u ukupnom iznosu od 129€,
* ulaznice za lokalitete,
* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
* fakultativne izlete: Kremlj (oružana palata,komplet 60€), Sergejev Posad 45€, Panorama Borodinske bitke 35€…

Fakultativni izleti su organizovani u saradnji organizatora i inopartnera.

Način plaćanja  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.
Dinamika plaćanja aranžmana:
Aranžman se može platiti u celosti (devizni i dinarski  deo), gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuj e na ime rezervacije 30%, a ostatak (70% dev. dela) na  jednake rate do 14 dana pre polaska.
Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje na ime rezervacije 60%, a ostatak (40% dev. dela) na  jednake rate u septembru, oktobru, novembru i decembru 2017. godine.
Deo aranžmana (40%), plaća se na 4 jednakih mesečnih rata deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu najkasnije 5 dana nakon rezervacije. Uvećanje na rate koje dospevaju na naplatu posle puta 10% na ime manipulativnih troškova.
Organizator  organizuje transfer iz Niša (moguć i iz drugih gradova, Beograd, Čačak zavisno od broja prijavljenih putnika) do aerodroma i nazad. U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se Opšti uslovi organizatora putovanja.

NAPOMENA:ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 5 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja,  osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0142/2016 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,  prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051440 od 25.01.2016.godine  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.254 od 12.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.  Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i  da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.