-->--> -->-->
Halo Travel Turisticka AgencijaHalo Travel Turisticka Agencija
Forgot password?

Ohrid

Rezervacija

Ohrid / Ohrid

 • Ohridsko jezero
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohrid putovanje 2018
 • Ohrid
 • Ohrid putovanje
 • Ohrid putovanje 2018
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohridsko jezero
 • Ohridsko jezero
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohrid putovanje 2018
 • Ohrid
 • Ohrid putovanje
 • Ohrid putovanje 2018
 • Ohrid Nova godina 2018
 • Ohridsko jezero

Ohrid

DAN PRIMIRJA

4 dana – polazak 09.11.2018., povratak 12.11.2018.

DAN 1. petak 09.11. Beograd – Niš – Ohrid
Polazak iz Beograda oko 20:30h, iz Niša oko 23:50h. Vožnja prema Makedoniji sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti, odmora i osveženja po potrebi.

DAN 2. subota 10.11. Ohrid
U ranim jutarnjim časovima ulazak u Makedoniju i vožnja prema Ohridu. Dolazak na Ohrid u jutarnjim časovima. Smeštaj u sobe oko 11h. Oko 13h sledi fakultativni obilazak grada u pratnji vodiča: Donja i Gornja Porta, crkva Sv. Sofija – najstarija crkva iz XI veka sa unikatnom galerijom fresaka, crkva Sv. Bogorodice Perivletpos XIII vek (početak svetske renesanse) obilazak starog grčkog amfiteatra, Samoilovog utvrđenja (dom jednog od najstarijih makedonskih kraljeva), crkve Sv. Jovan Kaneo, crkve Sv. Klimenta… Poseta i radnji za proizvodnju papirusa, koja se nalazi u starom gradu.Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3. nedelja 11.11. Ohrid-Sv Naum
FAKULTATIVNI izlet do Sv. Nauma, manastira iz IX veka sa najpoznatijom freskom Sv. Metodija i njegovih učenika koja uključuje: Sv. Nauma, Sv. Klimenta i Sv. Savu Tvorca. Panoramski pogled na muzej na vodi „Zaliv na koskite“. Na Sv. Naumu mogućnost obilaska samog izvora Crnog Drima. Preporučujemo ručak u nekom od restorana na Sv Naumu. Nakon obilaska manastira i izletišta Sv. Naum povratak za Ohrid. Fakultativna vožnja brodićem po jezeru u trajanju od 1h. Slobodno vreme u gradu. Noćenje.

DAN 4. ponedeljak 12.11. Ohrid-SkopljeNiš – Beograd
Napuštanje soba i polazak ka Skoplju. Obilazak centra grada i slobodno vreme u Skoplju do 17h. Polazak za Srbiju oko 17:30h. Dolazak u Niš u kasnim večernjim časovima u zavisnosti od graničnih formalnosti, transfer do Beograda. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA iz Beograda

79€

CENA ARANŽMANA iz Niša

69€

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz modernim turističkim autobusima (solo bus/doubledecker)
 • 2 noćenja na Ohridu u privatnom smeštaju 1* u 1/2, 1/3 i 1/4 sobama.
 • Usluge pratioca grupe tokom putovanja
 • Troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje
 • Doplatu za smeštaj sa doručkom u hotelu 3* po ceni od 30€ po osobi.
 • Individualne troškove
 • Ulaznice za muzeje i lokalitete
 • Razgledanje Ohrida sa vodičem 5€
 • Izlet do Sv. Nauma – 10€
 • Krstarenje Ohridom – 5€

 

Doplate: za  1/1 sobu: 50 % od cene aranžmana

Uslovi i način plaćanja:

 • Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate.
 • Odloženo plaćanje: prilikom rezervacije uplata od 29€, ostatak aranžmana se raspoređuje u 5 rata po 8€ u mesecima avgust-decembar. Za rate koje dospevaju na naplatu posle puta obavezno je deponovati čekove građana kao garancija plaćanja ili overenu administrativnu zabrtanu na platu NAJKASNIJE 5 dana nakon rezervacije aranžmana.
 • Ukoliko klijent nije deponovao čekove/adm. zabranu nakon 5 dana od rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI odloženog plaćanja.

Opis i lokacija hotela:

U pitanju je privatni smeštaj na Ohridu u širem centru grada.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka nakon razgledanja grada, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj….)

OPŠTE NAPOMENA:

 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs, ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranićne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

 

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.254 od 12.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

Program je rađen na minimum 40 plativih putnika