ALBANIJA – Uskršnje putovanje

Program putovanja

DAN 1. cetvrtak, 29.04./ Beograd – Niš – Drač
Okupljanje grupe na parking ispred T.C. Tempo Ada, u Beogradu. Polazak u 22:00h, vožnja autoputem ka Nišu uz jednu kratku pauzu. Polazak iz Niša u 01:00h, sa parking TC Tempo.
DAN . petak, 30.04./ Niš – Tirana – Drač
Prelazak administrativne granice i vožnja autoputem uz kraće pauze za odmor i osveženje. Jutarnji dolazak u Tiranu, koja se nalazi na samo 40km od Drača. Panoramski obilazak prestonice Albanije: palata Nacionalnog muzeja,trg Skenderbega, Saborni Hram Vaskrsenja Hristovog, Državna Opera, Etem begova džamija, Predsednička palata…..Slobodno vreme u centru za šoping, individualno razgledanje… Nastavak puta ka Draču. Po dolasku panoramski obilazak grada sa vodičem: bulevar Epidamn, amfiteatar rimskog cara Hadrijana, Villa Hill odakle se pruža predivan panoramski pogled na Drač. Odlazak u hotel. Smeštaj. Noćenje.
DAN 3. subota, 01.05./ Berat
Doručak. Slobodno vreme u Draču, ili polazak na poludnevni fakultativni izlet za Berat. Odlazak ka jugu Albanije i upoznavanje sa ovim srednjovekovnim biserom koga karakteriše tipična starobalkanska arhitektura. Odlazak do tvrđave Kaljaja u čijem kompleksu se nalazi nekoliko pravoslavnih crkava koje su poznate po sjajnim srednjovekovnim freskama čuvenog Onufrija. Opciono ručak u tvrđavi u Beratu. Noćenje.
DAN 4. nedelja, 02.05./Drač – Skadar – Niš – Beograd
Doručak. Slobodno prepodne za uživanje na jednoj od najlepših plaža jadranskog mora.
Napuštanje hotela i polazak ka Skadru, jednom od najstarijih gradova Evrope opevanom u mnogim pesmama. Gradu bogate istorije koji je često bio razlog velikih bitaka. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Arheološki i Etnogafski muzej, tvrđava Rozafa. Slobodno vreme za idividualne aktivnosti.
U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja uz pauze za osveženje i odmor. Dolazak u Niš do ponoći, Beograd posle ponoći.

Cena aranžmana iz Niša

Cena aranžmana iz Beograda

69€

85€

Aranžman obuhvata:

* prevoz turističkim autobusom po programu,
* smeštaj u hotelu sa 3*, na bazi 2 noćenja sa doručkom
* organizaciju puta u pratnji vodiča.

Aranžman ne obuhvata:

* međunarodno putno zdravstveno osiguranje
* fakulataivni izleti
* boravišnu taksu (plaća se na recepciji), 1 eur po osobi za noć za odrasle, deca do 11,99 god ne plaćaju boravišnu taksu.

Fakultativni izleti

Cene fakultativnih izleta (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika):
· Izlet Berat (prevoz i vodič) – 20€

* fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznice, organizacije…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobdonih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za odlazak na izlet, agencija ima pravo da ponudi: organizovanje izleta javnim gradskim prevozom ili veću cenu fakultativnih izleta, koju putnik ima pravo da NE prihvati, bez ikakvih troškova.

Popusti i doplate

Popust deca do 12g: (u pratnji 2 odrasle osobe) je 5€
Doplate: za 1/1 sobu: + 80% od cene aranžmana

Način plaćanja

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.
-30% aranžmana prilikom rezervacije aranžmana, ostatak do 10 dana pre puta.
-30% prilikom rezervacije, a ostatak aranžmana u jednakim mesečnim ratama, uz deponovanje čekova ili overene administrativne zabrane, pri čemu se do 10 dana pre puta isplaćuje 50% od ukupne cene aranžmana, a ostatak od 50% do 20.12.2020.
NAPOMENA: za način plaćanja, neophodno je da se klijent izjasni prilikom rezervacije, i način plaćanja se definiše Ugovorom o putovanju. Za način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre delom posle puta), rok za dostavu čekova građana ili adm. zabrane na platu je 5 radnih dana nakon rezervacije. Ukoliko klijent nije deponovao garanciju plaćanja u datom roku, agencija organizator će smatrati da je izabran način plaćanja DO POLASKA. Administrativne zabrane važe za radnike preduzeća/ustanova sa kojima organizator ima ugovor o saradnji i važe na originalnom obrascu organizatora.
Čekovi se datiraju na 10. ili 20.u mesecu, i SVI čekovi moraju na poleđini imati generalije izdavaoca čekova ( b.r.l.k., adresa,tel.).

Opis smeštaja

Smeštaj je u Draču u hotelima sa 3* do 100m od plaže. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Usluga noćenje sa doručkom (buffet).

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
· U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
· Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
· Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
· U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
· Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
· Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj….)

Prelazak granice

-Za prelazak preko Kosova OBAVEZNA je važeća lična karta, a za prelazak preko Albanije OBAVEZAN je važeći pasoš. Pasoš mora važiti 6 meseci od povratka.
-Za decu, za ulazak na Kosovo je obavezan dokument, izvod iz matične knjige rođenih sa fotografijom zakačenom spajalicom u gornjem levom uglu, i overen pečatom pripadajuće opštine u Srbiji. Za ulazak u albaniju, za dete je takođe neophodan pasoš.

Opšte napomene

· Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
· Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
· Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
· Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
· Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
· Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja
· Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
· Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs, ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
·
OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

Cena

po osobi od

69,00€
REZERVIŠI
Call Now Button