BUDIMPEŠTA – 8. MART

AUTOBUSOM, 3 DANA/2 NOĆENJA

Polazak u četvrtak 07.03.2024, povratak u ponedeljak 11.03.2024.

Program putovanja

DAN 1. četvrtak /07.03.2024, Niš- Beograd-Novi Sad- Budimpešta

Sastanak putnika na određenom mestu u Nišu. Polazak za Budimpeštu oko 21h. Vožnja autoputem do Beograda, Novog Sada, sa pauzama po potrebi i skupljanjem putnika. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima zbog pauza i graničnih formalnosti.

DAN 2. petak/08.03.2024, Budimpešta

…dolazak u Budimpeštu u jutarnim satima (zavisno od gužve na graničnom prelazu).Panoramsko razgledanje grada autobusom: Trg Heroja- Andraši bulevar- Opera, Bazilika Svetog Stefana- Brdo Svetog Gelerta- Budimski dvorac- Crkva Matije Korvina- Ribarska kula. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Mogućnost organizovanja fakultativne večere u čardi uz bogat meni, folklorni program, muziku. Noćenje.

DAN 3. subota/09.03.2024. Budimpešta- Campona -krstarenje Dunavom

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u Tržni centar Campona,gde je predviđeno slobodno vreme, a u čijem se sastavu nalazi i Tropikarijum.U kasnim popodnevnim časovima: Fakultativno krstarenje brodom ispod budimpeštanskih mostova. Noćenje.

Dan 4. nedelja/10.03.2024. Budimpešta – Sentandreja -Beograd- Niš

Doručak. Odjava iz hotela i slobodno vreme ili fakultativni izlet za slikovitu Sentandreju.Kraća vožnja do Sentandreje, koji sagradiše srpski trgovci u 18 veku…Pešacka tura „srpskim tragom“: Trg Vuka Karadžica – Požarevačka crkva – rodna kuća Jaše Ignjatovića – Glavni trg sa Blagoveštanskom crkvom i čuvenom srpskom školom, Preparandija – Saborna crkva i srpski muzej. Povratak u Budimpeštu i polazak za Srbiju u popodnevnim časovima, vožnja uz pauze po potrebi…

DAN 5. ponedeljak/11.03.2024. Beograd- Niš

…dolazak u Beograd oko ponoći (zavisno od zadržavanju na granici), u Niš posle ponoći (zavisno od gužve u saobraćaju i na graničnom prelazu). Kraj programa.

Cena

Aranžman obuhvata:

* organizovan prevoz turističkim autobusom po programu,

* 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 4* , u 1/2 ili 1/2+1 standardnim sobama,

* panoramsko razgledanje grada sa vodičem,

* usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* ulaznice za muzeje, lokalitete, galerije, dvorce, osim ako drugačije nije navedeno,

* međunarodno putno zdravstveno osiguranje, 550 dinara,

* troškove fakulatativnih izleta: krstarenje: 20€, Sentandreja-15€, TC Campona -5€, čarda:35€ (agencija zadžava pravo promene redosleda fakultativnih izleta usled nepredvidivih okolnosti)

* doplate za 1/1 sobe (na upit)

* doplate za izbor posebnog sedišta u autobus (1000 rsd. po osobi)

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa , zavise od broja prijavljenih putnika i u organizaciji su lokalnog inopartnera. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu, ili ponuditi istu ili korigovanu cenu, koristeći gradski/međugradski javnio saobraćaj.

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

Način plaćanja:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

* rezervacija aranžmana – 30% od vrednosti aranžmana, ostatak u jednakim ratama do 14 dana pre polaska, ili uplatom u celosti prilikom rezervacije aranžmana.

*Plaćanje na rate: 30% od vrednosti aranžmana prilikom rezervacije, 30% u jednakim ratama do 14 dana pre polaska, 40% u jednakim mesečnim ratama do 20.06.2024.

INFORMACIJE U VEZI SMEŠTAJA:

*Planiran hotel za smeštaj grupe je Hungaria 4* ili sličan hotel

*Organizator zadržava pravo smeštaja grupe u sličan hotel po kvalitetu, lokaciji i uslugama,

*Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom, doručak je na bazi samoposluživanja

*Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

*Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

*Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…).

*Dostupnost wifi mreže u hotelima je varijabilna (u sobi, holu hotela, recepciji…) Agencija ne garantuje kvalitet mreže i dostupnost internet u celom hotelu.

OPŠTE NAPOMENE:

*Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Mađarskoj,

* u momentu objave ovog programa, nema posebnih restikcija za ulazak građana Republike Srbije u Mađarsku,

* svi putnici su u obavezi da poštuju aktuelne mere od strane R.Srbije i R.Madjarske tokom putovanja i realizacije programa,

* raspored sedenja je odrđen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po odrešenom rasporedu,

*dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

*za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

*potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,

*obavezno proverite važnost pasoša (važeći min.još 6 meseci)

*putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak

*agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Mađarske i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika,

*program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000037949 od 01.12.2023.god. Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

Cena

po osobi od

129eur
REZERVIŠI
Call Now Button