BUDVA – NOVA GODINA – AUTOBUSOM

Budva– Trebinje-Dubrovnik-Kotor-Porto Montenegro

Program putovanja

DAN 1. petak, 29.12.2023. /Niš-Kruševac-Kraljevo-Budva

Okupljаnje grupe na predviđenom parkingu građevinskog fakulteta u Nišu u 20h. Putovanje preko Kruševca, Trstenika, Kraljeva…Vožnja ka Budvi, uz usputne pauze za osveženje, odmor i granične formalnosti…

DAN 2. subota, 30.12.2023./ Budva

..dolazak u Budvu u prepodnevnim časovima. Kratka info tura “Budva na pjenu od mora“ za upoznavanje sa gradom. Smeštaj u sobe. Slobodno vreme i početak priprema za doček na Tgru ispred Starog grada (Akademia bend, Dejan Petrović Big Band i Aleksandra Prijović).  Noćenje.

DAN 3. nedelja, 31.12.2023./  Budva– Trebinje – Budva

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju pored mora ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Trebinja. Obilazak Trebinja sa vodičem. Šetnja ulicama starog grada, „Trg Pesnika“ gde su platani stari preko 100 godina, koji predstavljaju simbol grada. Na trgu se nalaze brojni poklonika pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Obilazak Hercegovačke gračanice. Slobodno vreme u Trebinju. Povratak u Budvu. DOČEK NOVE 2024. GODINE NA TRGU ispred Starog grada uz tradicionalno bogat muzičko scenski spektakl u čitavom Starom gradu (Đorđe David&Death Saw feat Ivana Peters, Van Gogh, Toni Cetinski) do duboko u noć ili u nekoj od diskoteka, restorana ili klubova. Mogućnost odlaska u Kotor, na Trgu od oružja nastupa Severina. Noćenje.

DAN 4. ponedeljak, 01.01.2024/ Budva – Dubrovnik – Budva

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju pored mora ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Dubrovnika. Sledi kraći obilazak starog grada sa vodičem. Slobodno vreme za šetnju starim gradom. Povratak u kasnim popodnevnim časovima u Budvu. REPRIZA NOVOGODIŠNJE VEČERI NA TRGU ispred Starog grada (Marija Šerifović, Željko Joksimović i Nikola Rokvić) ili u nekoj od nekoj od diskoteka, restorana ili klubova. Mogućnost odlaska u Kotor, na Trgu od oružja nastupa Dino Merlin. Noćenje.

DAN 5. utorak, 02.01.2024./ Budva- Kotor – Porto Montenegro

Doručak. Slobodan dan u Budvi ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Kotor i Porto Montnegro. Polazak, kraća vožnja, potom, sledi razgled grada. Pauza za individualno razgledanje, šetnju, potom nastavak puta do Porto Montenegra- luksuznoj marini za jahte u Tivtu. Vreme za šetnju i osveženje u nekom od mnogobrojnih restorana i caffea. Povratak u Budvu u popodnevnim časovima. Polazak za Srbiju u dogovoreno vreme. Vožnja uz pauze radi odmora, osveženja i graničnih formalnosti.

DAN 6. sreda, 03.01.2024./ Niš

  …očekivani dolazak na mesto polaska u Niš i ostale gradove u jutarnjim časovima (zavisno od gužve u saobraćaju, zadržavanjima na granici). Kraj programa.

 

Cena

Aranžman obuhvata:

* organizovan prevoz modernim turističkim autobusom po programu,

* 3 noćenja sa doručkom u pansionu Rio Budva u 1/2 ili 1/2+1 sobama,

* usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* obavezna doplata za boravišnu taksu, 3€ za sve vreme boravka (plaća se u agenciji)

* ulaznice za mesta koja se posećuju,

* međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* troškove fakulatativnih izleta, Trebinje (25€), Dubrovnik (35€), Kotor & Porto Montenegro (15€)

* ulaznice i rezervacije restorana, diskobarova za Doček i reprizu (moguća na upit).

Doplate za jednokrevetnu sobu: 70€

Odbitak za sopstveni prevoz: 20€

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa , zavise od broja prijavljenih putnika i u organizaciji su lokalnog inopartnera. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu, ili ponuditi istu ili korigovanu cenu, koristeći gradski/međugradski javni saobraćaj.

Trebinje (25€), Dubrovnik (35€), Kotor & Porto Montenegro (15€)

Način plaćanja:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS.

* rezervacija aranžmana – 45€

* do 28 dan pre puta, 40€

* do 14 dana pre puta, ostatak aranžmana

Odloženo plaćanje do 4 mesečne rata bez kamate (novembar 2023- februar 2024.):

Deponovanje čekova, ili overene administrativne zabrane, kreditne kartice obavezno najkasnije 3 dana po rezervaciji.

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 3 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje. 

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, doplata za večeru, posebna vrste sobe i sl), moguća na upit.

 

INFORMACIJE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

  • Planiran hotel za smeštaj grupe je Rio Budva https://riobudva.com/
  • Organizator zadržava pravo smeštaja grupe u sličan hotel po kvalitetu, lokaciji i uslugama,
  • Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom
  • doručak je tradicionalno kontinentalni, (slatko/slani, čaj, kafa..)
  • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih    

 objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…).
  • Dostupnost wifi mreže u hotelima je varijabilna (u sobi, holu hotela, recepciji…) Agencija ne garantuje kvalitet mreže i dostupnost internet u celom hotelu.

OPŠTE NAPOMENE:

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Crnoj Gori,

* u momentu objave ovog programa, nema posebnih restikcija za ulazak građana Republike Srbije u R.Crnu Goru,

* svi putnici su u obavezi da poštuju aktuelne mere od strane R.Srbije i R.Crne Gore tokom putovanja i realizacije programa,

* raspored sedenja je odrđen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po odrešenom rasporedu,

*dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

*za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

*potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,

*obavezno proverite važnost pasoša/lične karte (važeći min.još 6 meseci)

*putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak

*agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju  Crne Gore i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika,

*program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000037949 od 01.12.2023.god.  Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

Cena

po osobi od

125 eur
REZERVIŠI
Call Now Button