REZERVACIJE

Ohrid vikend

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Polazak 30.10.2020.
Termin 31.10.-01.11.2020.

Program putovanja

DAN 1. petak 30.10./Beograd – Niš – Ohrid
Polazak iz Beograda u 22:00h,vožnja autoputem ka Nišu…Putovanje kroz Srbiju, vožnja uz pauze radi odmora
DAN 2. subota 31.10./Ohrid – Sv.Naum
Polazak iz Niša u 01:00h, vožnja uz pauze radi odmora i graničnih formalnosti… ..dolazak u Ohrid u ranim jutarnjim časovima. Rani smeštaj u objekat. Odmor. Fakultataivni razgled grada Ohrida sa vodičem:: Arheološki muzej, crkva Sv. Sofija iz XI veka, crkva Sv. Bogorodica Perivlepte (Sv. Kliment), izgrađena 1295. god. na vrhu starog grada, Rimski teatar ….Slobodno popodne u Ohridu. U večernjim časovima organizovana fakultataivna večera u restoranu. Noćenje.
DAN 3. nedelja 01.11./ Sv.naum- Ohrid
Doručak. Napuštanje smeštaja u jutarnjim časovima, fakultativni izlet za Sv.Naum, manastira iz X veka. U popodnevnim časovima, polazak za Srbiju. Dolazak u Niš do ponoći, u Beograd posle ponoći. Kraj programa

Cena aranžmana iz Niša

Cena aranžmana iz Beograda

29€

45€

Aranžman obuhvata:

* prevoz turističkim autobusom po programu,
* smeštaj u privatnim smeštaju, vile na Ohridu, sobe ili studija, TWC, ,
* organizaciju puta u pratnji vodiča

Aranžman ne obuhvata:

* boravišna taksa (plaća se u na licu mesta), 1 eur po osobi za noć za odrasle, deca do 11,99 god ne plaćaju boravišnu taksu.
* međunarodno putno zdravstvenio osiguranje
* doplata za polazak iz Kruševca 10€, doplata za polazak iz Zaječara 10€, doplata za polazak iz Novog Sada 25€
* doplata za doručak – 5€ po osobi
* fakultativne izlete

Popusti i doplate:

Popust deca do 12g: (u pratnji 2 odrasle osobe) je 30% na cenu aranžmana.
Doplate: za 1/1 sobu: + 50% od cene aranžmana

Fakultativni izleti:

Cene fakultativnih izleta i obilazaka (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika):
· Ohrid pešačka tura– 5€
· Izlet Sv.Naum – 10€
· Večera u restoranu sa muzikom – 12€
* fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije….i podrazumeva obilazak i razgled spolja bez ulaznica, obroka i sl. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobdonih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za odlazak na izlet, agencija ima pravo da ponudi: organizovanje izleta javnim gradskim prevozom ili veću cenu fakultativnih izleta, koju putnik ima pravo da NE prihvati, bez ikakvih troškova.

Način plaćanja

sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.
Način plaćanja:
-30% aranžmana prilikom rezervacije aranžmana, ostatak do 10 dana pre puta
-30% prilikom rezervacije, a ostatak aranžmana u jednakim mesečnim ratama, uz deponovanje čekova ili overene administrativne zabrane, do 10.02.2021.
NAPOMENA: za način plaćanja, neophodno je da se klijent izjasni prilikom rezervacije, i način plaćanja se definiše Ugovorom o putovanju. Za način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre delom posle puta), rok za dostavu čekova građana ili adm. zabrane na platu je 5 radnih dana nakon rezervacije. Ukoliko klijent nije deponovao garanciju plaćanja u datom roku, agencija organizator će smatrati da je izabran način plaćanja DO POLASKA. Administrativne zabrane važe za radnike preduzeća/ustanova sa kojima organizator ima ugovor o saradnji i važe na originalnom obrascu organizatora.
Čekovi se datiraju na 10. ili 20.u mesecu, i SVI čekovi moraju na poleđini imati generalije izdavaoca čekova ( b.r.l.k., adresa,tel.).

Opis smeštaja

Smeštaj u Ohridu je u registrovanom objektu (sobe, studija, apartmani), moderno uređenim, u širem centru, TWC. Doručak u Ohridu je organizovan u obližnjem restoranu.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
· U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
· Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
· Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
· U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
· Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
· Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj….)

Opšte napomene

OPŠTE NAPOMENE:
· Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
· Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
· Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
· Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
· Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
· Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja
· Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
· Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u Severnu Makedoniju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici M.I.P Srbije
· Za putovanje je dovoljna i važeća lična karta R.Srbije punoletnog lica
· Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranićne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Republike Severne Makedonije ili izlaz iz Republike Srbije, i u tom slučaju organizator će takav slučaj tretirati kao otkaz od strane putnika,
OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 10.000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-40 u visini od 400.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2020 od 01.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300068725 od
01.01.2020. Akcionarskog društva za osiguranje „ DDOR NOVI SAD”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 danaod dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.254 od 12.02.2010.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

Cena

po osobi od

29,00 €
REZERVIŠI
Call Now Button