REZERVACIJE

Praznik Sv.Trifun u vinicama Carskog grada Prizrena

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Program putovanja

DAN 1. subota, BEOGRAD- NIŠ – GRAČANICA – GAZIMESTAN- VELIKA HOČA
Polazak sa parkinga Tempo Ada iz Beograda u 5h, TC “ Tempo” Niš u 8h. Vožnja preko Prokuplja, Kuršumlije, Merdara. Dolazak u Man.Gračanica, koju je na temeljima vizantijske bazilike iz VI veka, podigao kralj Milutin 1321 godine, najverovatnije prvobitno posvećena Blagovestima, danas Uspenju Presvete Bogorodice. Ovaj graditeljski podvig, srpsko-vizantijskog stila, sa freskama koje predstvaljaju vrhunac tadašnje slikarske škole, je i kulturni svetionik i prosvetni centar za vreme turskog ropstva. Nastavak vožnje do Gazimestana, mesta sudara turske i srpske vojske u Kosovskom boju 1389. godine, sada memorijalni kompleks. Nakon obilaska i poklonjenja senima srpskih junaka nastavak vožnje ka Prizrenu. Dolazak u kasnim popodnevnim časovima u Veliku Hoču. Smeštaj, kratka pauza i obilazak varošice koja je poznata po proizvodnji vina. Stanovništvo ovog kraja se još u doba Rimskog carstva bavilo vinogradarstvom.U srednjem veku Velika Hoča bila je jak privredni i duhovni centar sa 24 crkve i dva, tri manastira ai imala je i svoj trg. U njemu se nalazi 13 crkava iz srednjeg veka. Zbog toga Veliku Hoču često nazivaju “selo-muzej”. Crkva sv. Nikole, pominje se 1282. i 1309. u poveljama kralja Milutina. Obnovljena i živopisana u 16. veku. Ispod tog sloja vidljivi su ostaci fresaka iz 14. veka….
Predvečerje Sv.Trifuna u vinogradarskom kraju – večera uz neograničeno piće. Noćenje.

DAN 2. nedelja, VELIKA HOČA – PRIZREN – NIŠ
Mogućnost prisustvovanja prazničnoj liturgiji u manastiru. Doručak, napuštanje smeštaja i polazak za Prizren. Po dolasku u Prizren, krećemo u obilazak prestonice Cara Dušana – SRPSKI CARIGRAD. Obilazak centra grada:Kameni most, Sahat kula, hamam, Sinan Pašina i Bajrakli džamija… Odlazak do crkve Bogorodice Ljeviške, koju podiže kralj Milutin, početkom 14.veka, a nakon toga odlazak do zadužbine Cara Dušana, manastira sv. Arhangela, u klisuri reke Bistrice, na samo 3km od Prizrena, sagrađen u 14.veku. Polazak ka TC “ Abi Čaršija” jedan od najvećih tržnih centara, slobodno vreme za šoping i razgledanje. Polazak u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak u Niš u kasnim večernjim časovima, Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Cena

Cena aranžmana iz Niša

Cena aranžmana iz Beograda

4.500,00

6.990,00

Aranžman obuhvata:

* autobuski prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
* smeštaj u sobama vinarije Petrović i seoskim srpskim domaćinstvima,prenamenovanim za smeštaj gostiju,
* obilasci po programu
* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, dodatne obroke i obilaske van programa,

Popusti i doplate:

Popust deca do 7g: (u pratnji 2 odrasle osobe) je 30% na cenu aranžmana u posebnom ležaju, 50% u zajedničkom ležaju.
Doplate: za 1/1 sobu: + 25€.

Način plaćanja

sva plaćanja se vrše gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.
Dinamika plaćanja aranžmana do polaska:
Aranžman se može platiti u celosti gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% aranžmana) na do 7 dana pre polaska.
Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu do marta 2021.:
Aranžman se može platiti na rate do kraja marta 2021., tako što se prilikom rezervacije uplaćuje na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% dinarskog dela) na 3 jednake MESEČNE rate do marta 2021. godine (januar, febrar, mart). Garancija za plaćanje preostalih rata mogu biti čekovi građana ili administrativna zabrana na platu. Obaveza je klijenta deponovanje čekova ili adm.zabrane najkasnije pet (5) dana nakon rezervacije.

Informacije o smeštaju:

Privatni smeštaj: Smeštaj gostiju je u privatnim sobama, koje se nalaze u srpskim domaćinstvima u ili blizini vinarije Petrović, u Velikoj Hoči
Domaćinstva raspolažu kupatilom (najčešće koriste 2 sobe- zasebno kupatilo moguće na upit I uz doplatu)., TV, grejanje.
Smeštajem u srpskim domaćinstvima, umesto u luksuznim objektima, pomažemo opstanak srpskih domaćinstava na Kososvu I Metohiji. Detaljan opis, slike vila, dostupan na sajtu ili u prostorijama agencije.

Opšte napomene

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
*Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)
*Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
*Obavezno proverite važnost lične karte,
*Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak
*Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulazak na teritoriju AP Kosova i Metohije u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
*Program rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

Cena

po osobi od

4.500,00 Rsd
Call Now Button