REZERVACIJE

Srpske svetinje na Kosovu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Program putovanja

DAN 1. subota, NIŠ – MERDARE – PEĆ – DEČANI – PRIZREN
Polazak sa parkinga TC “ Tempo” u dogovoreno vreme. Vožnja preko Prokuplja, Kuršumlije, Merdara. Dolazak u Pećku Patrijaršiju, manastirski kompleks nadomak Peći, građen od treće decenije 13.veka, do sredine 14.veka, kada je i sedište srpske arhiepiskopije premešteno iz Žiče u glavnu crkvu Sv.Apostola. Godine 1346. uzdignuta u rang patrijaršije. Obilazak manastira i prisustvo jutarnjoj liturgiji. Nakon toga krećemo ka Dečanima. Dolazak u Visoke Dečane, zadužbina kralja Stefana Uroša III, gradnja započeta 1327.god., a završena zahvaljujući kralju Stefanu Dušanu. U manastiru se kao najveća svetinja,pored izobilja zlata i srebra,ikona, fresaka, smatraju čudotvorne mošti kralja Stefana Dečanskog. Slobodno vreme za razgledanje i odmor. Nastavak puta ka Prizrenu, krećemo u obilazak prestonice Cara Dušana – SRPSKI CARIGRAD. Obilazak centra grada:Kameni most, Sahat kula, hamam, Sinan Pašina i Bajrakli džamija… Odlazak do crkve Bogorodice Ljeviške,koju je podigao kralj Milutin, početkom 14.veka. Nakon toga i do zadužbine Cara Dušana, manastira sv. Arhangela, u klisuri reke Bistrice, na samo 3km od Prizrena, sagrađen u 14.veku. Smeštaj u konake manastira. Večera. Noćenje.
DAN 2. nedelja, PRIZREN – ZOČIŠTE – GRAČANICA – NIŠ
Prisustvovanje jutarnjoj liturgiji. Nakon liturgije, doručak. Nakon doručka polazak grupe ka manastiru Sv. vrača Kozme i Damjana u mestu Zočište. Manastir sagradjen u doba vladavine dinastije Nemanjića,ali je nepoznat ktitor. Po predanju manastir je stariji 3 veka od manastira Visoki Dečani, i datira iz 11.veka. Najznačajnija duhovna svetinja ovog manastira, su svete mošti vrača Kozme i Damjana. Nakon obilaska, polazak grupe ka manastiru Gračanica, poslednje zadužbine kralja Milutina, čija je gradnja i oslikavanje završeno 1321.god. Tokom srednjeg veka bila je posvećena Blagoveštenju, dok se danas proslavlja Uspenje Presvete Bogorodice. Danas je jedini sačuvani objekat crkva Uspenja Presvete Bogorodice, od čitavog srednjevekovnog manastirskog kompleksa Gračanica. Nakon obilaska, polazak grupe ka Nišu, uz kraću posetu Gazimestanu, memorijalnom kompleksu nedaleko od Prištine, mesto gde se odvila bitka na Kosovu. Kompleks čine, spomenik kosovskim junacima,Muratovo turbe i Barjaktarevo turbe. Polazak u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak u Niš u kasnim večernjim časovima.

Cena aranžmana iz Niša

4.190,00

Aranžman obuhvata:

* autobuski prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
* smeštaj u konacima manastira Sv.Arhangela na bazi polupansiona
* obilasci po programu
* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika

Popusti i doplate:

Popust deca do 12g: (u pratnji 2 odrasle osobe) je 50% na cenu aranžmana.
Doplate: za 1/1 sobu: + 80% od cene aranžmana

Način plaćanja

sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.
-30% aranžmana prilikom rezervacije aranžmana, ostatak do 10 dana pre puta
-30% prilikom rezervacije, a ostatak aranžmana u jednakim mesečnim ratama, uz deponovanje čekova ili overene administrativne zabrane, pri čemu se do 10 dana pre puta isplaćuje 50% od ukupne cene aranžmana, a ostatak od 50% do 20.12.2020.
NAPOMENA: za način plaćanja, neophodno je da se klijent izjasni prilikom rezervacije, i način plaćanja se definiše Ugovorom o putovanju. Za način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre delom posle puta), rok za dostavu čekova građana ili adm. zabrane na platu je 5 radnih dana nakon rezervacije. Ukoliko klijent nije deponovao garanciju plaćanja u datom roku, agencija organizator će smatrati da je izabran način plaćanja DO POLASKA. Administrativne zabrane važe za radnike preduzeća/ustanova sa kojima organizator ima ugovor o saradnji i važe na originalnom obrascu organizatora.
Čekovi se datiraju na 10. ili 20.u mesecu, i SVI čekovi moraju na poleđini imati generalije izdavaoca čekova ( b.r.l.k., adresa,tel.).

Opšte napomene

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost.  Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
  • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Turskoj, i  da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU ili Turske i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
  • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na Kosovo
  • Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
  • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
  • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 10.000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-40 u visini od 400.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2020 od 01.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300068725 od
01.01.2020. Akcionarskog društva za osiguranje „ DDOR NOVI SAD”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 danaod dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.331 kat. A40 od 07.02.2020. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče
Ovaj program je rađen na minimum 45 plativih putnika.

Cena

po osobi od

4.190,00 Rsd
Call Now Button