ATINA – NOVA GODINA – AUTOBUSOM

Program putovanja

Dan 1. petak 29.12./Beograd-Kruševac-Niš-Atina

Polazak iz Niša u večernjim satima (polazak iz Beograda-doplata 15€ po putniku, Polazak iz Kruševca-doplata 10€ po putniku), Vožnja kroz Makedoniju i Grčku sa pauzama za odmor i osveženje, kao i zbog graničnih formalnosti…

Dan 2. subota 30.12./ Atina

Dolazak u Atinu u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada iz autobusa sa vodičem (ULAZI U CENU) : obilazak Olimpijskog stadiona, Parlamenta i čuvene straže Evzoni, zgrade akademije, Univerziteta i Biblioteke, trgova Omonia i Sintagma. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel (posle 14h). Slobodno popodne. Noćenje.

Dan 3. nedelja 31.12./Atina-Peloponez-Epidaurus-Mikena-Atina

Doručak. Fakultativni obilazak Pelopeneza – Korintski kanal, zadržavanje na kanalu radi slikanja i nastavak puta za Argolidu. Poseta Epidaurusu, najakustičnijem antičkom pozorištu na svetu i svetilište boga Eskulapa – zaštitnika lekara. Nastavak puta ka Mikeni, sa zadržavanjem u Nafplionu radi slikanja u prvoj prestonici moderne grčke države posle oslobađanja od Otomanske imperije, nastavak puta ka Mikeni, drevnoj prestonici kralja Agamemnona učesnika Trojanskog rata, sa posetom čuvenoj Lavljoj kapiji, Agamemnonovoj palati i Atrejevoj riznici. Povratak u Atinu. Individualni doček Nove godine. Noćenje.

Dan 4. ponedeljak 01.01./ Atina-luka Pirej-Sunion

Doručak. Fakultativno: poludnevni  izlet za Pirej, Sunion. Pirej je poznat kao glavna luka Grčke. Nastavak puta ka Sunionu,  (najjužniji rt Atičkog poluostrva), na kom se nalazi Posejdonov hram.Slobodno vreme za slikanje. Povratak u Atinu u popodnevnim satima. Slobodno vreme u gradu. Fakultativno: Repriza dočeka u restoranu na Plaki. Noćenje.

Dan 5. utorak 02.01./ Atina-Niš-Beograd

Doručak. Slobodno prepodne za individulno razgledanje grada ili šoping. Fakultativna poseta Akropolju – Odeon, Dionisijevo pozoriste, hram boginje Atine, Propileji, Partenon, Erehtejon, muzej. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Vožnja kroz Grčku i Makedoniju…

Dan 6. sreda 03.01.

Dolazak u Niš u jutarnjim satima, na mesto polaska i transfer do ostalih gradova. Kraj programa.

 

Cena

Aranžman obuhvata:
 • prevoz modernim turističkim autobusom na navedenoj relaciji Niš-Atina-Niš
 • smeštaj na bazi noćenja sa doručkom u hotelu sa min. 3* u širem centru Atine tri (3) noćenja u 1/2 ili 1/2+1 sobama,
 • usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
 • usluge kompletne turističke organizacije puta, organizaciju fakultativnih aktivnosti
Aranžman NE obuhvata:
 • individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
 • troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja (doplata po cenovniku osiguravajuće kompanije)
 • ostale usluge ovim programom ne pomenute, kao i angažman organizatora, vodiča, vozila van programom predviđenog
 • troškove fakulatativnih izleta
 • obaveznu boravišnu taksu, 1,5€ po osobi po noći, ukupno:4,5€ za sve vreme boravka-plaća se u agenciji
 • doplata za polazak iz Beograda i mesta duž auto puta Beograd-Niš: 15€, doplata za polazak iz Kruševca: 10€

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana, kreditom banke. 

Dinamika plaćanja aranžmana do polaska:

Aranžman se može platiti u celosti gotovinski, platnim/ kreditnim karticama, čekovima građana.

Aranžman se može platiti na rate do polaska sledećom dinamikom: rezervacija:55€, a ostatak po sledećoj dinamici: do 20.11: 70€, do 20.12: 60€

Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu do februara 2024. sledećom dinamikom: rezervacija: 55€, do 20.11: 40€, do 20.12:30€, do 20.01:30€, do 20.02:30€

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa , zavise od broja prijavljenih putnika i u organizaciji su lokalnog inopartnera. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu, ili ponuditi istu ili korigovanu cenu, koristeći gradski/međugradski javnio saobraćaj.

 

Doplata za posebne usluge (1/1 soba-70%, posebna vrsta sobe u hotelu ili vili,i slično), vrši se uz prethodnu potvrdu upita hotelu.

NAPOMENE  U  FAKULTATIVNIH AKTIVNOSTI:

*minimum za realizaciju fakultativnih aktivnosti je 30 putnika. Za manji broj, organizator može ponuditi korigovanu cenu.

*cena fakultativnih izleta uključuje komplet organizaciju, stručnog vodiča, prevoz autobusom, obezbeđen ulaz na lokalitete.

*plaćanje fakultativnih izleta je u inostranstvu, inopartneru u eurima.

 NAPOMENE  U  VEZI SMEŠTAJA:

*Predviđeni hoteli za smeštaj grupe po ovom programu je: Dorian Inn, https://www.dorianinnhotel.com/

*Organizator smeštaj može izvršiti u ovim ili po kvalitetu i lokaciji sličnim hotelima, u slučaju prebukiranosti gore pomenutog.

*Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama u hotelu, jer to zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV, klima uređaj)

OPIS  FAKULATIVNIH IZLETA:

Rezervacija fakultativnih izleta je moguća tokom isplate aranžmana, plaćanje se vrši inopartneru u inostranstvu. Minimum za realizaciju izleta je 30 prijavljneih putnika. Fakultativni izleti su organizovani u saradnji organizatora i inopartnera. Napominjemo da su cene promenjive (!) , i zavise od brojnog stanja, radnog/neradnog dana itd. Uključuju usluge organizacije inopartnera, angažovanje prevoza, vodiča.

U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika za fakultativni izlet , organizator će radi ekonomičnosti, izlet organizovati javnim gradskim odnosno međugradskim prevozom (autobus ili voz), i sa novom cenom upoznati zainteresovane putnike, koji nisu u obavezi i da je prihvate.

Cena fakultativnog izeta obuhvata prevoz, usluge vodiča, organizaciju. Ne obuhvata ulaznice već panoramsko razgledanje znamenitosti (spolja). Cene fakultativnih izleta su sledeće: Akropolj-35€, luka Pirej i Sunion-50€, repriza dočeka u taverni –na upit, Peloponez 50€

OPŠTE NAPOMENE:
 • Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina ..) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut prostorijama agencije.
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, štrajk, vremenske nepogode… i )
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u EU,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU, i u tom slučaju će ovo tretirati kao otkaz aranžmana
 • Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže  putovanje najkasanije 5 dana pre

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000037949 od 01.12.2023.god.  Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

Cena

po osobi od

185 eur
REZERVIŠI
Call Now Button