Praznično putovanje Kotor, Budva, Ostrog, Podgorica

Program putovanja

DAN 1. subota,13.02.2021./ polazak BEOGRAD /NIŠ
Okupljanje grupe na parkingu u Beogradu/Nišu u 20h. Vožnja kroz Srbiju, za Crnu Goru uz pauze po potrebi…

PRAZNIK SV,TRIFUN- DAN VINOGRADARA I DAN LJUBAVI

DAN 2. nedelja,14.02.2021. / KOTOR- MIHOLJSKA PREVLAKA – BUDVA
….dolazak u Kotor u jutarnjim časovima. Odlazak do katedrale Sv.Trifuna, gde se nalaze mošti svetitelja. Sv.Trifun je u Frigiji, darovan od Boga darom čudotvorstva i isceljenja, proslavljen za vreme Cara Gordija, izlečivši njegovu kći. Prenosom moštiju za Mletačku Republiku, mornare uhvati nevreme na Jadranu i oni se ukotviše u Boki Kotorskoj, verujući da je to nebeski znak i želja sveca da njegove mošti počivaju baš tu, u Kotoru gde se sagradi velelepna katedrala, i gde i danas počivaju. Razgled grada sa vodičem, uz predah za doručak i osveženje. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak obližnjeg Perasta. Nastavak puta do Ostrva Cveća, poseta malenom ostrvu i manastira Sv.Arhangela na Miholjskoj prevlaci u Tivatskom zalivu. Smeštaj u popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.
PRAZNIK SRETENJE

DAN 3. ponedeljak,15.02.2021. / MANASTIR OSTROG – PODGORICA – MANASTIR MORAČA – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje smeštaja. Vožnja autobusom do Cetinja, obilazak cetinjskog manastira. Kraći obilazak grada i Cetinjske Bogoslovije. Nastavak vožnje do manastira Ostrog, do donjeg manastira, odakle se pešice ili linijskim prevozom uz doplatu stiže do gornjeg manastira. Nakon poklonjenja moštima Sv.Vasilija Ostroškog i obilaska svetinje, vožnja do Podgorice i Hrama Hristovog Vaskrsenja. Nastavak vožnje ka Srbiji. Dnevno noćna vožnja, uz pauze po potrebi i radi graničnih formalnosti.
DAN 4. utorak,16.02.2021. / BEOGRAD/NIŠ
…dolazak na mesto polaska u Niš i Beograd, u ranim jutarnjim časovima. Kraj program.

Cena

Cena aranžmana iz Niša

Cena aranžmana iz Beograda

69,00€

85,00€

Aranžman obuhvata:

* organizovan prevoz modernim turističkim autobusom ili minibusom (18-78 mesta) po programu,zavisno od broja putnika,
* 1 noćenja u privatnim registrovanim turističkim vilama/pansionima sa kontinentalnim doručkom,
* usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
* obavezna doplata za boravišnu taksu, 2€ za sve vreme boravka (plaća se po dolasku u smeštaj),
* obroke i obilaske van programa, fakultativni izlet za Perast 5€
* ulaznice za mesta koja se posećuju
* međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

Popusti i doplate:

Popust deca do 7g: (u pratnji 2 odrasle osobe) je 30% na cenu aranžmana u posebnom ležaju, 50% u zajedničkom ležaju.
Doplate: za 1/1 sobu: + 25€.

Način plaćanja

sva plaćanja se vrše gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.
Dinamika plaćanja aranžmana do polaska:
Aranžman se može platiti u celosti gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% aranžmana) na do 7 dana pre polaska.
Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu do marta 2021.:
Aranžman se može platiti na rate do kraja marta 2021., tako što se prilikom rezervacije uplaćuje na ime rezervacije 25%, a ostatak (75% dinarskog dela) na 3 jednake MESEČNE rate do marta 2021. godine (januar, febrar, mart). Garancija za plaćanje preostalih rata mogu biti čekovi građana ili administrativna zabrana na platu. Obaveza je klijenta deponovanje čekova ili adm.zabrane najkasnije pet (5) dana nakon rezervacije.

Informacije o smeštaju:

Privatni smeštaj: Smeštaj gostiju je u privatnim vilama
Vile raspolažu sopstvenim kupatilom, TV, WIFI, grejanjem. Sve vile su pregledane od strane agencije pre prijema gostiju, i sa vilama organizator ima višegodišnju uspešnu saradanju.
Planirane vile za smeštaj gostiju: Vila Božović, vila Mirko, vila Predrag
Organizator zadržava pravo, da usled prebukiranosti pomenutih, goste smesti i u objekat- vilu koja nije navedena, ali je po lokaciji, kvalitetu, ista i u istom rangu kao i pomenute vile. Detaljan opis, slike vila, dostupan na sajtu ili u prostorijama agencije.

Opšte napomene

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
*Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)
*Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
*Obavezno proverite važnost lične karte, pasoša
*Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak
*Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulazak na teritoriju Republike Crne Gore u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
*Program rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

Cena

po osobi od

69,00€
REZERVIŠI
Call Now Button