Vikend u vinicama Carskog grada Prizrena

Cena

po osobi od

69,00 €
REZERVIŠI

Program putovanja

DAN 1. subota, BEOGRAD- NIŠ – GRAČANICA – GAZIMESTAN- PRIZREN – VELIKA HOČA
Polazak sa parkinga marketa Mega Maxi iz Beograda u 01h, iz Niša u 05h sa pumpe Lukoil (pored Mega Maxija). Vožnja preko Prokuplja, Kuršumlije, Merdara. Dolazak do Gazimestana i obilazak Spomenika kosovskim junacima, podignut na mestu sudara turske i srpske vojske u Kosovksom boju 1389 godine. Kraća vožnja do Man.Gračanica, koju je na temeljima vizantijske bazilike iz VI veka, podigao kralj Milutin 1321 godine, najverovatnije prvobitno posvećena Blagovestima, danas Uspenju Presvete Bogorodice. Ovaj graditeljski podvig, srpsko-vizantijskog stila, sa freskama koje predstvaljaju vrhunac tadašnje slikarske škole, je i kulturni svetionik i prosvetni centar za vreme turskog ropstva. Nastavak vožnje autoputem do Prizrena. Po dolasku, obilazak prestonice Cara Dušana sa vodičem – grada, nazivanog sa razlogom i Srpski Carigrad. Obilazak centra grada: Kameni most, Sahat kula, hamam, Sinan Pašina i Bajrakli džamija… Odlazak do crkve Bogorodice Ljeviške, koju podiže kralj Milutin, početkom 14.veka, a nakon toga odlazak do zadužbine Cara Dušana, manastira sv. Arhangela, u klisuri reke Bistrice, na samo 3km od Prizrena, sagrađen u 14.veku (moguć ručak u manastiru uz prethodnu najavu). Napuštanje Prizrena u kasnim popodnevnim časovima i dolazak u Veliku Hoču. Kraći obilazak mesta poznato po bogatom kulturnoistorijskom nasleđu, mnogobrojnim crkvama, po proizvodnji vina i gostoprimstvu. Stanovništvo ovog kraja se još u doba Rimskog carstva bavilo vinogradarstvom, u srednjem veku Velika Hoča bila je jak privredni i duhovni centar sa 24 crkve i manastira a imala je i svoj trg. U njemu se nalazi danas 13 crkava iz srednjeg veka. Zbog toga Veliku Hoču često nazivaju “selo-muzej”. Nakon obilaska smeštaj u privatnim domaćinstvima i smeštajnim kapacitetima vinarije Petrović. Moguća organizovana večera u restoranu vinarije, uz doplatu. Noćenje.
DAN 2. nedelja, VELIKA HOČA – VISKOKI DEČANI- PEĆKA PATRIJARŠIJA – NIŠ- BEOGRAD
Mogučnost prisustvovanja nedeljnoj liturgiji u crkvi ili manastiru Zočište. Povratak na doručak, napuštanje smeštaja i nastavak vožnje do manastira Visoki Dečani, zadužbine Stefana III Dečanskog, koji je sagrađen neposredno pred Kosovski boj. Danas je manastir posvećen Hristu Pantokratoru i Vaznesenju Gospodnjem. Nastavak vožnje do Pećke Patrijaršije, sedišta srpskog patrijarha, koja se nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine. Nakon obilaska i pauze za osveženje, nastavak vožnje do manastira Devič, zadužbine srpskog despoda Đurađa Brankovića, najverovatnije 1434 godine. Manastirska crkva posvećena je Bogorodičinom Vavedenju, a freskopis iz XV veka. Nakon obilaska vožnja do administartivnog prelaza, dnevno večernja vožnja uz pauzu po potrebi. Dolazak u Niš u večernjim časovima u Beograd do ponoći.

Cena

Aranžman obuhvata:

* prevoz turističkim autobusom ili miniautobusom (15-80 mesta) na navedenoj relaciji,
* smeštaj u sobama vinarije Petrović i seoskim srpskim domaćinstvima, prenamenovanim za smeštaj gostiju, sa
kontinentalnim doručkom,
* doručak u restoranu vinarije Petrović u Velikoj Hoči,
* obilasci po programu
* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, dodatne obroke i obilaske van programa,
* doplatu za večeru u V.Hoči (10€, bogat meni, sa uključenim neograničenim alkoholnim i bezalkoholnim pićem)

Popusti i doplate:

Popust deca do 12g. (u pratnji 2 odrasle osobe) je 20% na cenu aranžmana.
Doplate: za 1/1 sobu: + 15€.

Način plaćanja

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana. Aranžman se može platiti u celosti gotovinksi, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Rezervacija aranžmana staje 15€, ostatak do 10 dana pre puta. Ostatak se može platiti i odloženo, na dve mesečne rate.

Informacije o smeštaju:

Privatni smeštaj: Smeštaj gostiju je u privatnim sobama, koje se nalaze u srpskim domaćinstvima u ili blizini vinarije Petrović, u Velikoj Hoči. Sobe raspolažu kupatilom (najčešće koriste 2 sobe- zasebno kupatilo moguće zasebno kupatilo na upit i uz doplatu)., TV, grejanje.
Smeštajem u srpskim domaćinstvima, umesto u luksuznim objektima, pomažemo opstanak srpskih domaćinstava na Kososvu i Metohiji. Napominjemo da je smeštaj skroman ali čist i pristojan. Detaljan opis, slike vila, dostupan na sajtu ili u agenciji.

 

Opšte napomene

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
* NEOPHODNA je važeća lična karta za ovo putovanje,
* maloletna lica, moraju imati važeći izvod iz matične knjige rodjenih sa slikom (ne stariji od 3 meseca)!!
*dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
*Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)
*Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
*Obavezno proverite važnost lične karte,
*Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak
*Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelaz preko administartivnog prelaza Merdare ili ulaz na teritoriju A.P Kosova i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika, bez povraćaja novca za aranžman.
*Program rađen na bazi minimum 15 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

Call Now Button