BUDVA- NOVA 2022. GODINA

Program putovanja

DAN 1. četvrtak, 30.12. Beograd- Niš- Budva
Polazak iz Beograda u 21h, iz Niša u 21h. Vožnja kroz Srbiju i Crnu Goru sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti, odmora i osveženja po potrebi….

DAN 2. petak, 31.12. Budva
.olazak u Budvu u prepodnevnim časovima. Kraći obilazak grad-teatra, šetnjom drevnim ulicama unutar zidina, jednog
od najstarijih gradova na Jadranskom moru, a svakako najpopularnije destinacije primorja Crne Gore. Pauza u centru za
osveženje. Smeštaj u sobe. Odmor. Uveče odlazak na doček Nove godine, u centru Budve, koji tradicionalno ima
odličan program i pruža izvrsnu zabavu. Noćenje.
.

DAN 3. subota, 01.01. Kotor- Perast- Porto Montenegro
 Slobodno vreme ili fakultativni izlet: vožnja do Kotora, razgled grada iznad koga se uzdiže tvrđava tvrđave San Đovani,
šetnja uskim, ulicama grada muzeja. Slobodno vreme u centru za šetnju, razgledanje…Kraća vožnja do Perasta, još
jednog bisera Boke Kotorske. Perast je stari gradić-muzej, prepun palata, većinom baroknog izgleda gde svaka uličica,
kuća, stepenik, kamen ima svoju priču i istoriju Nastavak puta do nečeg potpuno suprotnog, modernog,
luksuznog Porto Montenegra, danas moderne marine, sa usidrenim jahtama, mnogobrojnim kafićima, barovima, suši
restoranima. Vreme za šetnju, opuštanje, osveženje, potom povratak u Budvu.
Repriza dočeka nove godine u centru Budve. Noćenje

DAN 4. nedelja, 02.01. Budva
 Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak u 15h časova, putovanje istim putem kao i u dolasku. Dnevno noćna vožnja. Pauza u kanjonu Morače, poseta manastiru Morača.

DAN 5. ponedeljak, 03.12. Niš – Beograd
…dolazak u Niš, i Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Cena

Cena aranžmana obuhvata:

* prevoz modernim turističkim autobusom,

* 2 noćenja u Budvi u privatnim vilama,

* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

* troškovi organizacije putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:

* putno zdravstveno osiguranje,

* fakultativne izlete,

* usluge van predviđenih programom,

* ulaznice za lokalitete, galerije, muzeje

* obroke tokom boravka

Cena fakultativnog izleta:

Izlet Kotor, Perast, Porto Montenegro – 15€,

 

 

Doplate: za  1/1 sobu: 30€

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti posrednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Rezervacija aranžmana– 30€, do 14 dana pre puta ostatak do punog iznosa aranžmana.

Aranžman se može platiti i delimično na rate deponovanjem čekova ili adm.zabranom na platu

Za plaćanje na rate, plaćanje seldećom dinamikom:

Rezervacija aranžmana- 30€,

do 14 dana pre puta 20€, ostatak iznosa na 2 mesečne rate (deponovanjem čekova, adm.zabrane na platu, kreditnom karticom,)

Opis i lokacija smeštaja:

Smeštaj je u vilama  u naselju Velji vinogradi, na oko 300m od Slovenske plaže, a oko 700m od centra grada, u blizini hotela Kangaroo

Sve sobe/studija su sa sopstvenim kupatilom, TV, klima uređaj.

Napomene u vezi smeštaja:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka nakon razgledanja grada,  a napuštaju se poslednjeg dana boravka u skladu sa politikom smeštajnog objekta . Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.

Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj….)

Opšte napomene:

Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.

Ulazak u Crnu Goru moguć je za građane Republike Srbije, ukoliko poseduju jedan od propisanih uslova:

-Potvrdu o izvršenoj revakcinaciji, od koje je prošlo 14  dana, prilikom ulaska u Crnu Goru

-Negativan PCR test ne stariji od 72 časa,

– Pozitivan PCR test (smatra se oporavljena lica), koji je star od 14 dana do maksimalno 180 dana,

– negativan rezultat antigenskog testa, ne stariji od 48 sati, prilikom ulaska na teritoriju R.Crne Gore.

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Fakultativni izlet podrazumeva prevoz, organizaciju, usluge vodiča, i panoramski razgled autobusom i pešaka, bez predviđenog ulaska u objekte/lokalitete, što klijnet može posetiti tokom predvišenih pauza, uz kupovinu ulaznice.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs, ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranićne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  700761-020681/VV od  03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija  700761-020681/VV od  03.12.2020..  ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora,  odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu

YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

Cena

po osobi od

79,00€
REZERVIŠI
Call Now Button