CARSKA LAVRA HILANDARA

Hilandar – Sveta Gora

Polasci:
03.05.2023. – RASPRODATO
19.06.2023. – RASPRODATO
18.07.2023. – RASPRODATO
13.08.2023. – RASPRODATO
26.09.2023. – RASPRODATO
23.10.2023. – RASPRODATO

Program putovanja

DAN 1./  BEOGRAD-NIŠ

Organizovan fakultativni transfer iz Beograda, duž autoputa, u večernjim časovima, vožnja do Niša. Polazak iz Niša ispred Saborne crkve u 22h, nastavak putovanja ka Grčkoj uz pauze…

DAN 2./ …URANOPOLIS – HILANDAR

…dolazak u jutarnjim časovima u Uranopolis. Preuzimanje dozvola za ulazak na Svetu Goru i brodskih karata. Predah do ukrcavanja na brod. U 9.45, polazak broda iz Jerisosa. Iskrcavanje na pristaništu na Svetoj Gori i nastavak putovanja ka manastiru Hilandar. Smeštaj u konake manastira, kratka pauza za osveženje i okrepljenje u manatirskoj gostoprimnici. Posle kraćeg odmora obilazak manastirskog kompleksa, Sabornog hrama i svetinja: bunar Svetog Save, loza Svetog Simeona, kosturnica i Grobljanska crkva, knjižara manastira u kojoj se mogu kupiti Hilandarska izdanja knjiga, tamjan, ikone, sveće, vino i drugo. Prisustvo na večernjoj službi u okviru koje se iznose i celivaju svete mošti. Poklonjenje i celivanje čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice. Večera u trpezariji Sv. kralja Milutina. Noćenje.

DAN 3./HILANDAR – SOLUN – NIŠ-BEOGRAD

U ranim jutarnjim satima bogosluženje sa bratstvom manastira Hilandara, a posle Liturgije zajednički ručak u trpezariji Sv. kralja Milutina. Pauza za odmor, okrepljenje, obilazak…..Oko podneva transfer do pristaništa, ukrcavanje na brod i plovidba do Uranopolisa. Poseta metohu manastira Hilandara, Kakovu. Povratak autoputem pored Soluna, uz pauze po potrebi.

Vožnja preko graničnog prelaza Evzoni, Severne Makedonije, uz pauze po potrebi i graničnih formalnosti. Dolazak u Niš posle ponoći, dodatni transfer do Beograda, Novog Sada, Kruševca, Čačka…..Kraj programa

Cena

Aranžman obuhvata:

 • prevoz minivanom/ miniautobusom turističke klase sa polaskom iz Niša, (7-10 mesta),
 • obezbeĎen smeštaj jedno noćenje u manastirskom konaku na Hilandaru sa obrocima,
 • troškove rezervacija termina, priloge za manastir, i turistička organizacija puta,
 • usluge stručnog vodiča o Hilandaru za planirana razgledanja i pratioca grupe,
 • povratne brodske karte za Hilandar,
 • dozvole za ulazak na Hilandar

 

Aranžman ne obuhvata:

 • obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • obroci van manastira Hilandara,
 • dodatni transfer severnije od Niša (uz doplatu 30-45€, zavisno od broja putnika).

 

Način plaćanja:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima graĎana.

Rezervacija- 100€, ostatak iznosa do 14 dana pre polaska.

Aranžman moguće platiti odloženo, tako što se za iznos II uplate (89€), deponuje garancija plaćanja, na 2 naredne mesečne rate. Garancija plaćanja – deponovanjem čekova graĎana, plaćanjem kreditnom karticom, administrativnom zabranom na platom.

Za odloženo plaćanje, neophodno je izjasniti se prilikom sklapanja ugovora o putovanju, a čekove, adm.zabranu ili plaćanje kreditnom karticom realizovati najkasnine 21 dan pre polaska. U protivnom, agencija organizator će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska. Napomene u vezi smeštaja:

 • Smeštaj na Hilandaru je u konaku manastira, u višekrevetnim sobama, sa zajedničkim toaletom,
 • Organizator putovanja ne utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od nadležnih u manastiru
 • Obroci su organizovani u manastiru, večera prvog dana boravka, ručak drugog dana boravka,
 • Svi gosti su dužni da se pridržavaju pravila i kućnog reda, posebno aktuelnih mera zbog suzbijanja širenja

 

Opšte napomene:

Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

Samo muškarcima je dozvoljen ulazak na Svetu Goru gde se nalazi manastir Hilandar. Osobe ženskog pola, mogu putovati bez ulaska uz mogućnost organizovanog krstarenja oko manastira, uz doplatu.

Obaveza je putnika da se blagovremeno informiše oko aktuelnosti i procedura putovanja. Zvanični podaci dostupni na https://www.mfa.gov.rs/

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina ..) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Cena sa polaskom iz ostalih gradova severnije od Niša, zavisi od broja putnika, organizator će ponuditi klijentu cenu uslužnog transfera po prijavi,
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĎenog za obilazak..)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak, trantit i boravak u Grčkoj i Severnoj Makedoniji, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne isprave i dokumenta za nesmetan put,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju S. Makedonije i Grčke, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Grčkoj
 • Program rađen na bazi minimum 8 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju

GARANCIJA PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000€ eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 30.000,00 eura, kojom se za slučaj: A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeĎuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike izmeĎu uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeĎuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su odreĎene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike izmeĎu uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0113/2021 od 19.11.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom

asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija broj 700761-020681/VV od 23.11.2021. kod “PROCREDIT BANK AD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)”. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod

Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.

 1. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE).

SREĆAN PUT I UGODAN BORAVAK ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP 217 od 2021.. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 8 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja   prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče.

Cena

po osobi od

229 €
REZERVIŠI
Call Now Button