OHRID USKRS

VASKRS NA OHRIDU

Program putovanja

DAN 1. petak ,03.05.2024. / Beograd-Niš

Polazak iz Beograda u predviđeno vreme. Putovanje preko Niša i Skoplja sa usputnim pauzama radi odmora i carinskih formalnosti. Noćna vožnja.

DAN 2. subota, 04.05.2024. /Ohrid

….dolazak u Ohrid u jutarnjim satima. Sledi obilazak Ohrida sa vodičem: starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima (crkva Sv.Sofije iz XI veka, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrdjava, Sv. Jovan Kaneo, amfiteatar… ). Nakon obilaska Ohrida, smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3. nedelja, 05.05.2024. / Ohrid-Vevčani

Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet za Vevčane i Strugu. Voznja prema Vevčanima. Obilazak znamenitosti i nakon toga slobodno vreme. Mogućnost organizovanja fakultativno-Vaskršnjeg ručka. Nastavak putovanja do Struge. Obilazak Struge i kraće zadrzavanje. Povratak do centra Ohrida i slobodno vreme. Odlazak u hotel. Mogućnost organizovanja fakultativne svečane Vaskršnje večere u restoranu “Biljanini izvori”. Noćenje.

DAN 4. ponedeljak, 06.05.2024. / Ohrid-Sv. Naum-Skoplje

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet do manastira Sv. Naum. Obilazak manastira Sveti Naum koji je izgrađen na steni iznad jezera, odakle se pruža pogled na Ohridsko jezero. Po povratku obilazak Biljaninih izvora, Nastavak putovanja ka Skoplju. Slobodno vreme u centru grada. Nastavak putovanja ka Srbiji….

DAN 5. utorak, 07.05.2024./ Niš-Beograd

dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Cene

Aranžman obuhvata:

* organizovan prevoz modernim turističkim autobusom po programu,

* 2 noćenje sa doručkom u hotelu 3* 1/2 ili 1/2+1 sobama u Ohridu,

* usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

* obilazak Skoplja

* obilazak Ohrida

* boravišnu taksu-1,5€ po noći

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* ulaznice za mesta koja se posećuju,

* međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* troškove fakulatativnih izleta: Sveti Naum i Biljanini izvori: 15€, Obilazak Struge i Vevčana: 15€, svečana večera u restoranu „Biljanini izvori“:25€, svečani ručak u Vevčanima: 30€ (cene za ručak i večeru su podložne promeni, zavise isključivo od ponude inopartnera)

* doplate za 1/1 sobe (na upit)

* doplate za izbor posebnog sedišta u autobus (1000 rsd. po osobi)

Dinamika plaćanja aranžmana:

Aranžman se može platiti u celosti ili na više rata gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.

Rezervacija- 49€, ostatak na rate do polaska ili putem administrativne zabrane/čekova na odloženo (mart-maj)

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 3 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa , zavise od broja prijavljenih putnika i u organizaciji su lokalnog inopartnera. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu, ili ponuditi istu ili korigovanu cenu, koristeći gradski/međugradski javnio saobraćaj.

INFORMACIJE U VEZI SMEŠTAJA:

  • Planiran hotel za smeštaj grupe je City Inn 3*

  • Organizator zadržava pravo smeštaja grupe u sličan hotel po kvalitetu, lokaciji i uslugama,

  • Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom

  • doručak je tradicionalno kontinentalni, (slatko/slani, čaj, kafa..)

  • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih

objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

  • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…).

  • Dostupnost wifi mreže u hotelima je varijabilna (u sobi, holu hotela, recepciji…) Agencija ne garantuje kvalitet mreže i dostupnost internet u celom hotelu.

OPŠTE NAPOMENE:

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Severnoj Makedoniji,

* u momentu objave ovog programa, nema posebnih restikcija za ulazak građana Republike Srbije u Severnu Makedoniju,

* svi putnici su u obavezi da poštuju aktuelne mere od strane R.Srbije i S.Makedonije tokom putovanja i realizacije programa,

* raspored sedenja je odrđen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po odrešenom rasporedu,

*dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

*za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

*potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,

*obavezno proverite važnost pasoša/lične karte (važeći min.još 6 meseci)

*putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak

*agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju S.Makedije i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika,

*program rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000037949 od 01.12.2023.god. Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

Cena

po osobi od

119EUR
REZERVIŠI
Call Now Button