PRAG SRETENJE

14.02-19.02.2023.

Program putovanja

DAN 1. utorak/14.02.2023, Niš – Kruševac- Kraljevo- Beograd – Prag

Polazak iz Niša, oko 17:00h (parking građevinskog fakulteta).Vožnja preko Kruševca, Kraljeva, Beograda sa usputnim zadržavanjima. Nastavak vožnje kroz Mađarsku, Slovačku i Češku uz usputne pauze.

Dan 2. sreda/15.02.2023. Prag

Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Panoramsko pešačko razgledanje grada u pratnji vodiča: Hradčani – praški dvorac katedrala Sv. Vita,novi i stari kraljev dvorac, Zlatna ulica, Mala strana… (za obilazak navedenih lokaliteta ulaznice se kupuju na licu mesta, u slobodno vreme). Staro mesto – Karlov most, bista Karla IV, jevrejska četvrt, Staromestanski trg, kula Orloj, Tinska crkva, spomenik Janu Husu, Vaclavske namesti. Nakon razgledanja grada smeštaj u hotel. Slobodno veče u Pragu. Noćenje.

Dan 3. četvrtak/16.02.2023. Prag – Drezden

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Drezdena. Ovaj grad koji se nalazi u Nemačkoj je prepun kulturno-istorijskih spomenika iz srednjeg veka kao i onih iz vremena jugend i bauhaus stilova rođenih krajem 19. i početkom 20. veka. Po dolasku sledi obilazak grada: Opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnjih gradskih zidina. Povratak u Prag u popodnevnim časovima. Noćenje.

Dan 4. petak/17.02.2023. Prag – Karlove Vari

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativni izlet do Karlovih Vari, čuvenom češkom banjskom lečilištu, poznatom po svojih 12 termalnih izvora, proizvodnji rakije Beherovke i oblandi. Povratak u Prag. Slobodno veče za individualne obilaske. Povratak u hotel. Noćenje.

Dan 5. subota/18.02.2023. Prag – krstarenje Vltavom

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno krstarenje Vltavom u trajanju od sat vremena. Slobodno vreme do polaska za Srbiju, polazak u popodnevnim satima.  Putovanje kroz Slovačku i Mađarsku uz usputne pauze radi odmora, osveženja i graničnih formalnosti.

Dan 6. nedelja/19.02.2023.  Beograd-Kraljevo- Kruševac- Niš

Dolazak u Niš u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Cena

Aranžman obuhvata:

* organizovan prevoz turističkim autobusom po programu,

* 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* , u 1/2 ili 1/2+1 standardnim sobama,

* panoramsko razgledanje grada sa vodičem,

* usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* ulaznice za muzeje, lokalitete, galerije, dvorce, osim ako drugačije nije navedeno,

* međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* troškove fakulatativnih izleta: Krstarenje Vltavom –15€, Karlove Vari – 25€, Drezden – 30€

* doplate za 1/1 sobe (na upit)

* doplate za izbor posebnog sedišta u autobus (1000 rsd. po osobi)

 

Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana, kreditom banke. 

Dinamika plaćanja aranžmana do polaska:

Aranžman se može platiti u celosti gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.

Rezervacija 40€, ostatak do 14 dana pre polaska.

Ostatak aranžmana, moguće je platiti na 5 mesečnih rata, deponovanjem čekova, adm.zabrane ili kreditnom karticom.

  Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa , zavise od broja prijavljenih putnika i u organizaciji su lokalnog inopartnera. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 20 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu, ili ponuditi istu ili korigovanu cenu, koristeći gradski/međugradski javnio saobraćaj.

INFORMACIJE  U  VEZI  SMEŠTAJA:

Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska. Opis hotela sa kojim agencija sarađuje  je u nastavku.

Hotel Abito 3*, širi centar grada, usluga- doručak, sobe 1/2 i 1/2+1, TWC,TV , telefon i mini bar, wi fi

Hotel Globus 3*- širi centar grada, usluga- doručak, sobe 1/2 i 1/2+1, TWC,TV , telefon i mini bar, wi fi

Hoteli su sa 3*u širem centru navedene destinacije ili okolini.

Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera.  Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih    

objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…)

 

 

OPŠTE NAPOMENE:

*Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Češkoj,

* u momentu objave ovog programa, nema posebnih restikcija za ulazak građana Republike Srbije u Češku,

* svi putnici su u obavezi da poštuju aktuelne mere od strane R.Srbije i R.Češke tokom putovanja i realizacije programa,

* raspored sedenja je odrđen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po odrešenom rasporedu,

*dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

*za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

*potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,

*obavezno proverite važnost pasoša (važeći min.još 6 meseci)

*putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak

*agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Češke i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika,

*program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000031790 od 01.12.2022.god.  Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

 

Cena

po osobi od

OD 150EUR
REZERVIŠI
Call Now Button