SLOVENIJA 26.04-30.04.2024.

Koper, Portorož, Piran, Bled, Bohinj

Polazak 26.04.2024., povratak 30.04.2024.

Program putovanja

DAN 1.petak/26.04.2024, Prokuplje-Beograd-Ljubljana

Okupljanje putnika na dogovorenom mestu. Vožnja auto putem sa pauzama po potrebi. Noćna vožnja preko Hrvatske sa usputnim zadržavanjima zbog pauza i graničnih formalnosti…

DAN2. subota/27.04.2024, Ljubljana-Kranj

…Dolazak u Ljubljanu u ranim jutarnjim satima (zavisi od gužve na graničnom prelazu).Po dolasku u Ljubljanu razgledanje grada gde ćete videti novi trg, kongresni trg, Prešernov trg, Franjevačku crkvu, Zmajski most…Slobodno vreme za individualno upoznavanje slovenačke prestonice. Nastavak ka Kranju, smeštaj u hotel. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Ljubljane u večernjim satima. Noćenje.

DAN 3. nedelja/28.04.2024. Kranj-Koper-Portorož-Piran

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za Koper i Portorož i Piran.
Vožnja do Kopra. Dolazak u ovaj lučki gradić i odlazak u informativnu šetnju do Katedrale Marijinog Uznesenja i Da Ponte
Fountain na Prešernovom trgu. Nastavak puta ka Portorožu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Odlazak u
istorijski grad Piran i šetnja do Tartinijevog trga na kojem se nalaze najlepše gradske palate. Slobodno vreme. U večernjim satima predviđen polazak za Kranj. Povratak u hotel. Noćenje.

Dan 4. ponedeljak/29.04.2024. Kranj-Bled-Bohinj

Doručak. Odjava iz hotela, slobodno vreme ili fakultativni izlet za Bled I Bohinj. Vožnja do Bleda. Slobodno vreme na Bledu za šetnju pored jezera ili uživanje u specijalitetu mesta: kafa i prava krempitu ili vožnja brodićem (individualno);. Nastavak puta do Bohinjskog jezera. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme povratak u Kranj po ostatak grupe.Predviđen polazak za Prokuplje oko 18.00 h. Noćna vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
DAN5. utorak/30.04.2024. Prokuplje

…..Dolazak u Prokuplje na mesto polaska,u ranim jutarnjim satima (zavisi od gužve na graničnom prelazu). Kraj programa.

Cena

Aranžman obuhvata:

* organizovan prevoz turističkim autobusom po programu,

* 2 noćenja sa doručkom u hotelu u Kranju sa minimum 3* , u 1/2 ili 1/2+1 standardnim sobama,

* razgledanje Ljubljane sa vodičem,

* usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta

*boravišnu taksu

Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,

* ulaznice za muzeje, lokalitete, galerije, dvorce, osim ako drugačije nije navedeno,

* međunarodno putno zdravstveno osiguranje

* troškove fakulatativnih izleta: večernji odlazak u Ljubljanu: 10€, Koper-Portorož-Piran: 35€, Bled-Bohinj: 20€. Cena paketa izleta: 60€

* doplate za 1/1 sobe (na upit)

* doplate za izbor posebnog sedišta u autobus (1000 rsd. po osobi)

Opis smeštaja:

Hotel Azul 3*- širi centar grada, usluga- doručak, sobe 1/2 i 1/2+1, TWC,TV , telefon i mini bar.

Način plaćanja:

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS.

* rezervacija aranžmana – 59€

Odloženo plaćanje na rate: februar:40€, mart:30€, april:30€, maj: 30€, jun: 30€

Deponovanje čekova, ili overene administrativne zabrane, kreditne kartice obavezno najkasnije 3 dana po rezervaciji.

NAPOMENA: ukoliko klijent koji je izabrao odloženo plaćanje prilikom rezervacije, nije deponovao čekove/adm. zabranu 3 dana posle rezervacije, agencija će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska i preostale uplate prihvatati BEZ MOGUĆNOSTI  odloženog plaćanja, odnosno čekove prihvatati sa valutom plaćanja na dan predaje. 

Doplata za posebne usluge  (1/1 soba, doplata za večeru, posebna vrste sobe i sl), moguća na upit.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa , zavise od broja prijavljenih putnika i u organizaciji su lokalnog inopartnera. Cena se sastoji od troškova rezervacije, organizacije, troškova prevoza, angažovanih vodiča…. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizaotor može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu, ili ponuditi istu ili korigovanu cenu, koristeći gradski/međugradski javnio saobraćaj.

 

OPŠTE NAPOMENE:

*Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Sloveniji,

* u momentu objave ovog programa, nema posebnih restikcija za ulazak građana Republike Srbije u Sloveniju,

* svi putnici su u obavezi da poštuju aktuelne mere od strane R.Srbije i R.Slovenije tokom putovanja i realizacije programa,

* raspored sedenja je odrđen momentom rezervacije, kompjuterski, a putnik je dužan da prihvati mesto po odrešenom rasporedu,

*dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

*za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

*potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,

*obavezno proverite važnost pasoša (važeći min.još 6 meseci)

*putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata/ambasade o uslovima koji važe za ulazak

*agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju  Slovenije  i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika,

*program rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

*preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po polisi broj 30000037949 od 01.12.2023.god.  Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, Akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL

 

Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca OTP br.217/2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel, koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.

Cena

po osobi od

199eur
REZERVIŠI
Call Now Button